תלמוד - בבא בתרא קעו ב

בבא בתרא קעו ב : Youtube

בחר שיעור וידאו :

-> כדי להוסיף סרטון לדף זה לחץ כאן.

בבא בתרא דף קעו ב

בבא בתרא קעו ב

בבא בתרא קעו ב - גמרא

ערב דבית דין הוא דלא בעי קנין הא בעלמא בעי קנין והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קנין אחר מתן מעות בעי קנין ערב דבית דין לא בעי קנין דבההיא הנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד ליה:


הדרן עלך גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא

פירוש רשב''ם - בבא בתרא קעו ב

ערב דבית דין לא בעי קנין . דבההיא הנאה דקא מהימני ליה ב"ד גמר ומשעבד נפשיה: הכי גרסינן והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קנין . ואם כתב בתוך השטר לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים: שלא בשעת מתן מעות בעי קנין . ואפי' חתום בתוך השטר ואי חתום לאחר חיתום בעי קנין וגובה מבני חורין: ערב דבית דין לא בעי קנין . ולא גרסינן הנך כולהו בעי קנין: