תלמוד - פסחים קכא ב

פסחים קכא ב : Youtube

-> כדי להוסיף סרטון לדף זה לחץ כאן.

פסחים דף קכא ב

פסחים קכא ב

פסחים קכא ב - גמרא

רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיניה פשיטא על פדיון הבן אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן אבי הבן מברך ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כהן מברך או אבי הבן מברך כהן מברך דקמטי הנאה לידיה או אבי הבן מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל ביה מדרשא אמרו ליה אבי הבן מברך שתים והילכתא אבי הבן מברך שתים:


הדרן עלך ערבי פסחים וסליקא לה מסכת פסחים