תלמוד - מועד קטן כט א

-> כדי להוסיף סרטון לדף זה לחץ כאן.

מועד קטן דף כט א

מועד קטן כט א

מועד קטן כט א - גמרא

כציפורי בפי הוושט רבי יוחנן אמר כפטירי בפי וושט ואמר רבי לוי בר חיתא הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום שנאמר (בראשית טו, טו) ואתה תבא אל אבותיך בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום שהרי דוד שאמר לאבשלום (שמואל ב טו, ט) לך בשלום הלך ונתלה יתרו שאמר למשה (שמות ד, יח) לך לשלום הלך והצליח ואמר רבי לוי כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר (תהלים פד, ח) ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון אמר רב חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון:


הדרן עלך מסכת מועד קטן

פירוש רש''י על מסכת מועד קטן דף כט א

כציפורי בפי הוושט . כחבל שיש בו קשר ויוצא בקושי מן התורן: פיטורי . שקושרין שתי ספינות ביחד: ילכו מחיל אל חיל . שילכו מבית המדרש לבית הכנסת ומבית הכנסת לבית המדרש אחר יראה אל אלהים בציון יזכנו אל עליון: