דף יומי סוכה כד. / כד:

דף יומי : סוכה כד. / כד:

דף יומי סוכה כד. דף יומי סוכה כד:

דף יומי : סוכה כד.

רבי יהודה ורבי יוסי ור' שמעון אוסרין איפוך ר"מ חייש למיתה ור' יהודה לא חייש למיתה דתניא עשאה לבהמה דופן לסוכה ר"מ פוסל ורבי יהודה מכשיר קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר אמר לך ר' מאיר מיתה שכיחא בקיעת הנוד לא שכיחא אפשר דמסר ליה לשומר קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה טעמא דר' יהודה לאו משום דחייש לבקיעת נוד אלא משום דלית ליה ברירה ולא חייש ר' יהודה לבקיעת נוד והא מדקתני סיפא אמרו לו לר' מאיר אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא זה שותה טבלים למפרע ואמר להו לכשיבקע מכלל דחייש רבי יהודה לבקיעת הנוד התם ר' יהודה הוא דקאמר לרבי מאיר לדידי לית לי ברירה אלא לדידך דיש ברירה אי אתה מודה דשמא יבקע הנוד אמר ליה לכשיבקע ולא חייש רבי יהודה למיתה והא תנן ר' יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו הא איתמר עלה אמר רב הונא בריה דרב יהושע מעלה עשו בכפרה בין למאן דאמר שמא תמות בין למאן דאמר שמא תברח מדאורייתא מחיצה מעליא היא ורבנן הוא דגזרו בה אלא מעתה לרבי מאיר תטמא משום גולל אלמה תנן רבי יהודה מטמא משום גולל ורבי מאיר מטהר אלא אמר רב אחא בר יעקב קסבר ר"מ כל מחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה איכא דאמרי אמר רב אחא בר יעקב קסבר רבי מאיר כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה מאי בינייהו איכא בינייהו דאוקמה בנוד תפוח למ"ד מחיצה עומדת ברוח אינה מחיצה הרי עומדת ברוח למ"ד אינה עשויה בידי אדם

פירוש רש''י על מסכת סוכה כד.

אוסרין . ואמרינן גזרה שמא יבקע הנוד ולא יבא לידי ברירה ונמצא שותה טבלים אלמא ר' יהודה חייש לבקיעת הנוד וכל שכן למיתת אדם ור' מאיר לא חייש: איפוך . לא שנינהו אביי כדקאמרת אלא איפכא שנינהו אביי הא דלא חייש ר' יהודה והא דחייש ר"מ ולאו מהלוקח יין שנינהו אביי אלא מהך דסוכה דר' יהודה לא חייש ור' מאיר חייש: קשיא דרבי מאיר . דבקיעת נוד ארבי מאיר דסוכה: דלית ליה ברירה . ואפי' אינו נבקע אסור: לכשיבקע . נבין בדבר כלומר דלא חיישינן לה: מתקינין לו . מזמנין לכהן גדול לערב יוה"כ: שמא תמות אשתו . וכתיב (ויקרא טז) וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו היא אשתו: בכפרה . בכפרת יום הכפורים עשה בו מעלה זו שחשש בה במידי דלא חייש בעלמא: ופרכינן בין למ"ד טעמא דר' מאיר משום שמא תברח בין למ"ד משום שמא תמות תרוייהו מפרשי לרבי מאיר דמדאורייתא מחיצה היא ורבנן גזור שמא תברח או תמות תינח גבי סוכה מבוי וביראות דר' מאיר לחומרא אבל גבי גולל ר' מאיר מקיל וכיון דמדאורייתא בטיל היאך יכול לטהרו מידי טומאת גולל אלמה תנן בעירובין דבר שיש בו רוח חיים מטמא משום גולל ור' מאיר מטהר וה"ה דמצי למיפרך ממתנית' דלעיל דקתני ולא גולל לקבר אלא ממתני' אלימא ליה לאקשויי ועוד משום דקתני מטהר בהדיא לשון קולא: העומדת ברוח . על ידי רוח: לאו מחיצה היא . דעיקר עמידתה דבר שאין בו ממש הוא: רוח חיים לאו בידי אדם הוא שהרי אין רוח בידו לנפחו: דאוקמה בנוד תפוח . סמך הדופן על הנוד תפוח ברוח:

פירוש תוספות על מסכת - סוכה כד.

רבי יהודה ורבי יוסי ור"ש אוסרין. הא דבעי למימר בשמעתין ובעירובין (דף לו:) ובגיטין (דף כה.) ובמרובה (ב"ק דף סט.) טעמא דר' יהודה משום דלית ליה ברירה אע"ג דקתני בהדיא משום בקיעת הנוד דכוותי' אשכחן טובא שאין הגמרא חושב עיקר טעם אותו טעם המפורש במשנה פרק התערובות (זבחים דף עז:) גבי אברי תמימה שנתערבו באברי בעל מום ובפרק שלישי דשבועות (דף כא:) גבי שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב דברי ר"ע ובפרק שני דמכות (דף יז.) גבי כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב ר' שמעון אומר כל שהוא וא"ת אי רבי יהודה לית ליה ברירה אלמא סבירא ליה כר' יוחנן דבריש כל הגט (גיטין דף כה.) ובפרק מעשר בהמה (בכורות דף נז.) דאמרינן האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל אם כן היאך מצא ידיו ורגליו בבית המדרש דלא משכחת דמייתי בכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון דבפרק החובל (ב"ק דף צ.) אית ליה לר' יהודה קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי גבי דין יום או יומים וכן נמי לר' יוסי דמספקא ליה התם אי כקנין הגוף דמי או לאו והכא לית ליה ברירה וכי האי גוונא דייק בסוף השולח בגיטין (דף מח.) וי"ל דמדין יום או יומים אין ללמוד בעלמא אלא גבי מילי דעבד לחוד דהתם כתיבי קראי דכספו ותחת ידו ומהאי טעמא לא מייתי לה בהשולח כי מייתי ההיא דשדה אחוזה ועוד יש לומר דדוקא ר' יוחנן הוא דאית ליה הך סברא דמשום דלקוחות הן מחזירין זה לזה אבל אינך אמוראי הוו אמרי דאע"ג דאין ברירה אין מחזירין כדקאמרי' בריש כל הגט (שם דף כה.) ובפרק מעשר בהמה (בכורות דף נז.) דמכר הוא דאמר רחמנא דליהדרי' ביובל ירושה ומתנה לא ור' יוחנן לא קשיא מרבי יהודה דהוה מפרש טעמא משום בקיעת הנוד מיהו לא יתכן טעם זה לר' יוסי דע"כ לית ליה כמו שאפרש וא"ת דהכא לית ליה לר' יוסי ברירה ובפרק מי שאחזו (גיטין דף עג:) אית ליה ברירה דתנן ר' יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת ולכי מיית הוי גיטא ולמאן דמחלק בריש כל הגט (שש דף כה.) בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים ניחא ורבא דלא מפליג התם מפרש טעמא [משום בקיעת הנוד ורבה מפרש טעמא] פרק בכל מערבין (עירובין דף לז:) משום דבעינן ראשית ששיריה ניכרין ומיהו אכתי קשה דבפרק בכל מערבין (שם) משמע דלית ליה ברירה לר' יוסי גבי מעשר שיש לי בבית מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס ר' יוסי אומר לא חילל ויש לחלק משום דבההיא דמי שאחזו הדבר עומד להתברר בודאי שהרי או יחיה או ימות ויש ליה ברירה טפי מההיא דסלע שתעלה בידי מן הכיס שמא לא יתברר הדבר לעולם דכי האי גוונא נוכל לתרץ דשמואל אדשמואל:דף יומי : סוכה כד:

הרי עשויה בידי אדם:
אמר מר משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף אין כותבין עליו גיטי נשים מ"ט דר' יוסי הגלילי דתניא (דברים כד, א) ספר אין לי אלא ספר מנין לרבות כל דבר תלמוד לומר וכתב לה מכל מקום אם כן מה ת"ל ספר לומר לך מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל ורבנן אי כתב בספר כדקאמרת השתא דכתיב ספר לספירת דברים בעלמא הוא דאתא ורבנן האי וכתב מאי דרשי ביה ההוא מיבעי להו בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף ס"ד אמינא הואיל ואיתקש יציאה להויה מה הויה בכסף אף יציאה בכסף קמ"ל ורבי יוסי הגלילי האי סברא מנא ליה מספר כריתות נפקא ליה ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה ואידך ההוא מיבעי ליה לדבר הכורת בינו לבינה כדתניא הרי זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין ועל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה כריתות כל שלשים יום הרי זה כריתות ואידך מכרת כריתות נפקא ואידך כרת כריתות לא דרשי:
מתני׳ העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה:
גמ׳ אמר רב אחא בר יעקב כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה תנן העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה והא קאזיל ואתי הכא במאי עסקינן בקשין והאיכא נופו דעביד ליה בהוצא ודפנא אי הכי מאי למימרא מהו דתימא ניגזר דלמא אתי לאשתמושי באילן קמ"ל ת"ש היה שם אילן או גדר או מחיצת הקנים נידון משום דיומד התם נמי משום דעביד ליה בהוצא ודפנא ת"ש אילן המיסך על הארץ אם אין נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים מטלטלין תחתיו אמאי הא קא אזיל ואתי התם נמי דעביד ליה בהוצא ודפנא אי הכי ניטלטל בכוליה אלמה אמר רב הונא בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו

פירוש רש''י על מסכת סוכה כד:

הרי עשויה בידי אדם . דרוח זה בידי אדם בא: ספר . וכתב לה ספר כריתות: אין לי אלא ספר . קלף: מניין לרבות כל דבר . לכותבו עליו כגון לוח עץ ועלה זית: וכתב מכל מקום . דמצי למיכתב ונתן בידה ספר כריתות: אי הוה כתב וכתב לה כריתות בספר כדקאמרת . דהאי ספר קלף הוא: השתא דכתב ספר . אין זה קלף ואין הכתוב מדבר שיהא נכתב עליו אלא דברי הגט קרוי ספר ספירת דברים כריתות דברים שיהו כורתין ומפרידין ביניהן: ורבנן . כיון דספר לאו קלף הוא האי וכתב לה לא אצטריך לרבות כל דבר דמהיכא תיתי לך לייחד דבר לכתיבתו דאיצטריך לאשמועינן שכל דבר כשר לך: ואינה מתגרשת בכסף . ליתן לה כסף לשם גירושין ולומר הרי את מגורשת בו כדרך שנתן בקידושין ואמר הרי את מקודשת בו: ואיתקש יציאה להויי' . ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר (דברים כד): מה הוייה . כשמהווה עצמה לאיש אפשר בכסף כדנפקא לן בקידושין (דף ב.) קיחה קיחה משדה עפרון: מספר כריתות . מדסמך כריתות לספר: לדבר הכורת . שתהא ספירת דברים כורתת ביניהם ולא יהא תנאי האוגדם יחד: אין זה כריתות . דכל ימיה קשורה בו שמחמתו צריכה לעמוד שלא לילך: הרי זה כריתות . דיכול לבא לידי הפרדה לסוף שלשים הלכך מעכשיו מותרת לינשא מן התורה: מכרת כריתות . דמצי למיכתב ספר כרת: מתני' בין אילנות . בארץ ולא סמכה עליהן אבל הן דופנותיה: גמ' שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה . שהרוח מוליכה ומביאה: בקשין . אילנות זקנים ועבים: הא איכא נופו . שהולך ובא ופעמים שאף הנוף מן הדופן: דעביד ליה . אורג הנוף כמין מחיצה שלא יניענו הרוח: לאשתמושי באילן . להניח עליו כליו: היה שם . בפסי ביראות קאי היה באחת הפיאות אילן שעוביו אמה לכל צד: או גדר . מרובע אמה על אמה כל גדר סתם של אבנים הוא וצריך שיהא אמה על אמה כדי לחלקו לשתי מחיצות אמה למזרח ואמה לצפון או לדרום: דיומד . ב' עמודים שהיו מחיצה לכאן ולכאן שבכך הקילו חכמים עליהם: המיסך על הארץ . נופו גדול מאד וראשי הנוף כפופין סביב על הארץ: מטלטלין תחתיו . דאמרינן לבוד ומחיצה זו גבוהה עשרה מבפנים שהנוף ארוך הוא ובגובה האילן הוא: אי הכי . דעשויה בידים היא וראוי לדור תחתיה ולשמור שדה עשאה וכיון דמוקף לדירה הוא: ליטלטל בכוליה . כלומר יטלטל בו כל כמה שהוא גדול אלמה אמר רב הונא אין מטלטלין בו כלל אלא אם כן אינו הוה אלא כשיעור בית סאתים כחצר המשכן ששיעור זה נתנו חכמים לכל היקף שאינו לדירה ואם גדול הוא מכאן הוי כרמלית ואין מטלטלין בו אלא בתוך ארבע אמותיו של אדם והאי כיון דבידים הוקף ולדירה אפילו הוא יותר מבית סאתים ליטלטל ביה:

פירוש תוספות על מסכת - סוכה כד:

תלמוד לומר וכתב לה מכל מקום. וא"ת אימא וכתב כלל ספר פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ועוד האמר בסוטה בפרק היה מביא (ד' יז.) אין כותבין לא על הלוח ולא על הנייר ולא על הדיפתרא אלא על המגילה שנאמר בספר והכא נמי כתיב ספר והכא נמי הוה ליה למיפסל כל דבר חוץ ממגילה ואין לחלק בין ספר לבספר ועוד דהכא נמי אמרינן ורבנן נמי אי כתב בספר כדקאמרת משמע שאז היה לו לרבות כל דבר שאין בו רוח חיים וי"ל דגבי סוטה דכתיב (במדבר ה) וכתב את האלות בספר הוה כלל ופרט אבל הכא ונתן בידה חזר וכלל אע"ג דבברייתא לא מייתי כללא בתרא דכוותה אשכחן בפ"ק דקדושין (ד' כא:) דקתני בברייתא אין לי אלא מרצע מניין לרבות הסול והסירה והמקדח והמכתב ת"ל ולקחת לרבות כל דבר הניקח ביד ומוכחא הסוגיא דמכלל ופרט וכלל דריש דונתת באזנו ובדלת חזר וכלל: מה ספר שאין בו רוח חיים. בפ' בכל מערבין (עירובין דף כז:) גבי מעשר שני דכתיב בבקר ובצאן נקט צד של פרי מפרי וגדולי קרקע ולעיל בפ"ק (סוכה ד' יא:) נקט מה חגיגה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ בכל אחד כפי מה שדומה לחכמים ענין הראוי לו: ורבנן האי וכתב מאי עביד ליה. אף ע"ג דאיצטריך לשמה תרי קראי כתיבי וא"ת ולרבי יוסי הגלילי אמאי צריכי תרוייהו דמההיא דלשמה דרשינן שפיר כלל ופרט ויש לומר דבפ' המגרש (גיטין ד' פז.) דרשי' וכתב לה ולא לה ולחברתה: בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. הך דרשה לרבא אבל לאביי נפקא ליה מסברא בריש קדושין (ד' ה.) יאמרו כסף מכניס כסף מוציא יאמרו סניגור יעשה קטיגור ומ"מ לאביי נמי איצטריך וכתב לה שבכתיבה מתגרשת ולא בחליצה דבריש מסכת קדושין (ד' ג:) דריש לה מספר כורתה ואין דבר אחר כורתה וההיא דרשה כרבי יוסי הגלילי היא כדמשמע הכא וקצת תימה דלא נקיט התם לענין חליצה הך דרשא דכתב דהויא כרבנן וי"ל דאורחא דהש"ס הכי בכל דוכתא להביא דרשה הפשוטה לכאורה כדאשכחן פרק החובל (ב"ק דף פז.) דמייתי שבח נעורים לאביה גבי חבלה ובריש קדושין (דף ג:) משמע דבנעוריה בית אביה בהפרת נדרים כתיב וכן בפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לד:) ובפרק בא סימן (נדה דף נ. ושם) דדריש נגעים אין רואין אותן אלא ביום מביום הראות בו בשר חי יטמא כדאביי דפרק קמא דמועד קטן (דף ח. ושם) ושביק דרשה דרבא דדריש דכתיב לי ולא לאורי וכן פרק הקורא את המגילה למפרע (מגילה דף כ.) דדריש ולא מוהלין אלא ביום מדכתיב וביום השמיני ימול ובפרק ר"א אם לא הביא (שבת דף קלב. ושם) מפיק ליה מבן שמונת ימים ולא לילות וביום מוקי לה ביום אפילו בשבת: על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה כריתות. תימה והא אם מת (אביו) לא חשיבה תו בית (אביו) כדתנן בנדרים פרק השותפין (ד' מו.) קונם לביתך שאיני נכנס שדך שאיני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר וי"ל דבית אביו קרויין כל יוצאי חלציו של אביו ואע"פ שמת כדאשכחן גבי תמר שהיתה בתו של שם וכתיב (בראשית לח) שבי אלמנה בית אביך וכבר מת אביה כדמוכחי קראי: ואידך מכרת כריתות נפקא. קשיא לרבינו תם דבפ' המגרש (גיטין דף פג:) קאמר על רבנן דרבי אליעזר כרת כריתות לא דרשי ור' יוסי הגלילי בכלל דרבנן ויש לומר דלא קאמר לא משמע ליה אלא לא דריש לההיא דרשה: והא איכא נופו דעביד לה בהוצא ודפנא. תימה דבפרק קמא דעירובין (דף טו.) דאמר רבא מחיצה העומדת מאליה לא שמה מחיצה ופריך מהכא ומשני בשנטעו מתחלה לכך הא על כרחך מוקמי לה הכא דעביד ליה בהוצא ודפנא ותו לא צריכין לנוטעו מתחלה לכך וי"ל דבין הכא בין התם דייק משום דמשמע ליה דאיירי בכל ענין בין היכא דהוי רוב הדופן מעץ האילן הקשה שאין הולך ובא ברוח בין הוי רוב הדופן מן הנוף ופריך התם מן הקשה והכא פריך מן הנוף והא דפריך הכא אי הכי מאי למימרא ולא משני דאשמעינן מחיצה העומדת מאליה שמה מחיצה ולא נטעו מתחלה לכך דכך הוא מסקנא דהתם דכולהו מודו במחיצה לא חשיב זה חידוש משום דקיימא לן כאביי בלחי העומד מאיליו דשמיה לחי וכל שכן מחיצה:

i>
 • paypal
 • ew'); zNiddfMtN0hcbIFBK4GO3hNbP6FrMC8Aet72THPrX643R9W1swhufELyjOsJgEPL1KmTw0IQnnm23diAhVEAc5+r4hNOU6fbp4NXX+9jjv/TcaLvKLabdktKdpqHuj8oOibA8PoR8kePuWDhHLEffMgB4bd1cLbZ07okp0wbYw4/wt7WXOi6A+UiiYLYhJDpmwPsNwA46YvFlw1Zdng37Ev72cPrbrjKHFHn0LAg4vY7bC89YeI4U+sAPH/G4mRsuTfedJ0sMUDPy482Obkkt+VvkJ6Vdl0OdYZhSjeSFj1EOvqYI82SZXbf+A+Tbbf+8uvRIP3B7vdIE8auqabN+HZAhOde7Ct55m7Liu+fi/KGHStiEABPNrABmmSzFqdJiCV3TdIVIkrpASOGCYLA/orBNRT0eC/HN/lVrWo3LyDarHn21dzjT6gbnnGN73+MZse5G+TzYYMlBF597cWQpIYmc2Dtfcy8tJ/M2HFflyLp6kBIUkfQYALa0TFkrF8levPzzpJQF/RkfLEGW8GOrldHbDlbbbODPnzEl6IDt/3drn1gFYxzPngXEh0S4C438MweXa+2yc1bL5vxYccZhd0nklb+D+A6XNB+epNTJAQ4k421QgBxsBADdHu4c7jOkV9gOyi0+ptvvUWac2xnoXmyZw9Jw8lk6Hd3usP86+3+coyVMQJkcOYRp95xh5mVqxfKqxWwc+kegF8LkJSkDl0fgTMJG7ZH7yixI6Gr2mBtIia7quyvbMyGzCwzbfpPEvelV+x2TmDwkI/FxnVN4Omne8lTCWDvoxYkCaC5Tpk2VnTYMe3C+vmkFEn3oZe6FuL1N16W43kL7LMdgEKxaoxrEi9vwr82Y51pfcXlov88M9oQaPe07jQzf7E/AARnFbtHoPN9EAD5EtAHf/ZeqGO9RdfbFe+ZpBD6WOvt7/ibhHgvAxbYUShCDBDsNWnvk8+98LzoCxbZnhlN7B/t7SsSP076Xm4jSLc06Lmvv/460e3KWeJ9EnlA/3Z0NJH1ej/7YyeTCpPkLwaw4CXL50oInN28sfh/mDbe1A5u7EFNTVFxzMwPyDEdQ45ssHtrR5H9Whnux9gNCXDDIYCyuAcW+rjx0bwrmrfOm0KkJOmKjjd5qh0gA9gsRJxx1skSYnG08emNJG7W5k0ynAt+nvCMA2hm4t+0Prhv2rVJzOdiDzqAGQYAdpSFsTP0qkGHNnqs3cKm7a4QSUlqm0//ZNDHUgBGPcvSo3mgBicdK/6s7HXm5ODpAsC+HTmTcsS8SuQjJQAes7jOibPFFWuNxqfZSWrYDziwhhn6OSayY8GoqXpo10IbEJIk3MiMCOhjzOGAJPfU8Z0P7vif/vMUsQO9e/eWGT6k5WZ7PG8+89xTog/86F2Tm293Km/ekmnGTxwjdl0e88LRUXUPN1/L0M+WA7KMqy8n2rwkGVInrM0++EaIydoIh36cZe/S5d6wYrN+/VkWZpEON3Tgm1FfmsZNbNNOX71Y9rMi2825WabdjXYPHYF0GIQQnTp1NBs22L17WFWbNSvq3Vk3HSYl6QN8WogaNWoEz4P2hs9pEnyjnBPTuLYwJwTwbdalKxaaWgftKzpywv5V5Fm8M98cXudgsWuc3jQahIwYEQ0e8EO2a3etHLtgPUuRTAYmSJRolYnzNCSJOSIuBoEklhYAu+c1Js1Tnx3sRia0HUA5bBUAdLtIa0n26fOM6ABDgPUsN0mAiSKxJFEgwcrgGsS8KoAZPNq5sReoW++IIFOr129gXxDFD/DAQ/dZowLS89EOOuZyER865mtZJ9+gwEsSjlSgP7o+o8clksGDNmf7sHbJvQH6CQMbAS1i5rg/HR1UsFg4Z2SuDntiAGVgcz11lDFggN3zAx0T2LBrARgmJakju/DZwwzjJDHO7Nq1i+joibmmgkF3UXxA3fLC5mE6bLkGcDxr7kzRCUS56M+Ju52xqo05WegQfh6cQkAvRVJH1JEJ14dAH5MkBt2NG58S2gHo89PsW+cAxr5E31ftm6/A58Oj50ukRropP0W7mbFMwR+NJFevtpsLAYRadvlMaj913jvxC2PqEpWxTTlqzti2vSz+1IFmSYwcbXvMkp0x2azLvMES+rJ0u38WOPvsMyV/2EkSYD0ovK0lkHQjQTR8fi0ggwLRs6I5QWfnBB/i4ImD0yY5wT2RePk1u0cHyMpeH8/PAvrCJXZTBHQsIaIM6JZktCvLFSAk6YtAIVybPqYNnQxw0kkNw1+YQJxx340yy9PtC56/zbWbdGEncWDhkjlhfgD0ydMmytYznB2srnEZnitfAOIxndYTSGowko4MlDceV7yIrVvtUz1uIZlZ9mkCX0kCoLPpQl+wOFoyQAj5acbk8AyDIJosYM9kIkkKUWGSLtx4jIvhHQvHGuaHH9qVYXRI3wTjXcTDHnIAOsay1PFlJeYDQMfLLtQnTJgQ7lVwSer7JJGSJBPw2BdHC20AzyT+IgSW6fDdDgDzrfjcN+Kxd4U+7nu7+QhIJBnVAYCODg75A5ak/5okEkj6RguEa9OhT7BshwpgIH3yySfGe1ojk8efx2fhqgQ3eMbv80JvsQGz5+EFbps/P2nK2XraE0lGZ9InIUkNN5KPPIRwbQw5aLcrxdVkOgPX5E/yeBQf1gVA9GPr26cXAE8ozGPefEt4xDfDzOChmPgqkWdOEiPJtWvtNlFdB4qXpA86EcQH7dM6KtG0qX1/BM2XU43tb7dzPIg3/vvRoq/fgA+7Y2+OTfvF8CGiz0/7LdyzsGr1csmzoNB+lAjy1gD9xYgISFtukhqsQDLATwFYEeD7CWPMYz3sZ2jwDiSAeC/0tdcpvxMJ4P0vfEABdnwX68WX7HW9In1hGId5v/Ou3dToAmmTkoQT4gN99Pviadupp54aVgrvJWNmHH67ndPG5Wu9wO0d7Czg0mULzDnNzgguF7sK1vtpuyy4vSBHtrkAp51+ouSNjy8Abl1w7CUJhxYXrt8VAjquZ3w0CBXBvRIh/+DXkz0fkRDxeFYBfi2ioDA3nMPB2+kDP3gnzB/kgNaXt5I8f5w0Xnw+CUlqo3usxefz2SgExprc9cwpx6ZnNpadHAA/pADgm1gE4hP8HggA+5q1K2QRFvpFF9t3L92yEXpJppJUcZP1whACFcIeAeD+rp2DW4TtgXVz5dfLAE1SvuISzwp2rGqxuUKQRt/bAegJzRUGV3x2ZqRJuaBdxwPQc/JMDoyvdcCHpkiAJKFJogdlPgccuK8pieWbRx7rkkCSQkBPSZJw7Vp8cH36GJWpUXNv0fmZC/j4ZQig8z3RpzA0yVtutV+zLy6JXp/CF5igV6+ROOrRCHNwHYCbgMc+8cHnx/4ACHBNWztTDvR+5rHwXnlyoxNMUXG+iCbJ+Ng8iD112NiLDxUhzlF1DxOfrz5JSTJyecS9DgD6CKtHD88AKrcuw74Vi8XXt9+xH//iGQY0ySuutJuUMtani/3nGZNkbx30RqdE35N0y00g6ToZVp7Y/PijoHL8dBt62ilTJ0qcs8+xewKAww4/KK4Z81Svf8Y1S37J0nnBD9NPnilbnt9M7Inl2bJKkfy9xJYRlQOgoiCBY4xmcF+kPbjyxI6PghEY9ei0ixbPCcbBE0S/7e+3hHlDdKdYiqR2/p4CYEMu3rsCBg3+j9mWZzc14ZrcmGU/NWUJW9APwI63fHA2oWOU5CsHkvRM+my7K/oHdIGOBC+YAbh/4mNgnDPaUWyX8DDqYVrYzzzrVPnmJPTDDq8d5u1KuZtreeKkltTpUdFBgz+Qcro+0Cm+WoUVLNtrAmieFnZDIb6ahu2g0CGAN2/xBKDB1ctCsri006ePXQFQSQ6ycavg97Bw/0MzRbz+b0Sz79iwhA+cAKlIAinP5O5C58Wm6oI2PFhjzIpXI1BhjoDwsa8NmXbfUHaO3VIK4OkEi7VAkzNODVenWZ5GhUiiohWBLw8XLEtWqYJmiN2TIPnc83Y6pOmZ0ZIdgLgDg+EgtqTOnGmnNPFWPDY8Ab4yK0TSZ9sdMD+dL6ZIQPKuju3lGM+f9OPjtgAesBGHi0fQ8X4Y4KtjuUn6/OURH+hzW4aNb3tUzgJAJ/q/YSeUsZgEO8bA2C2CQT/jMW8KsFskCR6799hkoE/HgU7SqDDmdKhjQI6oeMUXwAwe7PgTN5gxSEUSUiGSrITrA3zxk9lcO6DtzVucFXQ2a4Jj27uu32BXlZ9/oZf4sc0MpLABEYN96JqkriekwmeSeiowrhYN9xhgPFQQveyYsd+IHWcJf5oR4D5XLNaCVKuLWsqMvEuS+bNl7RLJikLn6cvDteHJpP3tdpsoKw9g4F5UbF+Sgb3mfvtI0+WLAIAv/5QkIfQRWgfcpgHwk96E9pUXiM9Pp2KMiuPPPv9QRjj85ggEIyMMCTVJtywvSZ5mQvu0EFlZ0TqjC198F9aP/QfQozT1jq0jlceMHDbuTpr8ncTn12EguF9SZzqIRimSJOhG5DF92u/7c96AjusK4dr0MaYjSQD76TBWxbtZ+kxqcdMTSZsrbRo+v47j2suS1HFxxjaHBD748F0J58ydIdfhqY1PkuPzWtrNwxCdn4aXZDLoOFoI165bhU8Inw8CNGveVL7zAaDZ4l6Jt/TwzIlx7VdffyGvXliS/lZYiqQGj+nT4toJbUslLsoT57j6R8g8K24xIIWPHGHJgWdS9gF58khKUh9TL0uSxaWdIXUN2qN47IisDZNWIILvLY//3n69BU8fx9SznRMErzO6+QDe5qoF4G2CcP0MNbSfoM1nZ6j9+njQkH8LEayZ4LkTuvsmLrd4U4iQpAs3YmXBzdfVk/mxnAAio0Z/bf7+j5tFb9DwuASSWZvsH/vT6QEvSbfDSIWy/Bo6Ty1lgXHwYDzxh3EyfanJUTiz4MJL0q0ECyFS+QCfXduoa1sq2HjRO5t41iSx05o0CHWOd114r0kNbS+P6DQaPr+2EXq0pUMtWE4AqQYnHm2++PKTkCQmp3V8ohRJDR7T50oqH4RwbfqYNsC1+XQIzhifIfu/aRd8IHZpLzEPIGnHQ+hEqcQ9A67QzlDbCdem42mZOi16n5mLsBAu0iKODnepuSazQwifD+L6NHw2QNsRYMKLxLSgGTOuzqdMkoDPV95jVwDde2v4bBraj9lzl+TzL9hv+Lj5eEnqCD4b4LO50GmTiYuyfHpgwutSiw8JJAm3AF+hyeJou7YlE41UPsD1bc21cz0Ud7WZ8bwkNdwEOqwM0fD5UwnA5XTfvlfGKXV+6QBSjXy0fXelovnpemHFS59NX14JJGFwoSNraHtlSKo83R9bC4AvklqSdk+eKwnNVQvh2v84YV38dcIHUHgmAe0rRdIHnQDi3gK0b89K9HIcnlKwgwRwfQkkk8H12UysaGg7BD9GqqZWmUL47AnXZDLoBBqunYSAZPEZUgCkI1wfoI+1P5mdoF6pJHns2gjtd4VIZXN1wLX7fOUi+T8d/0/yfweM+W/dvCqq9RDKogAAAABJRU5ErkJggg=="> ואם באת לחזור ולחלק אותה באמצע היינו כנגד הנקודה תמצא שתי רצועות שכל אחת ארכה טפח ומחצה ומצד אחת רחבה חצי טפח ומצד אחת כלה עד משהו ועתה תצטרף אלו שתי הרצועות ושים הארוך כנגד הקצר תמצא רצועה ארכה טפח ומחצה על רוחב חצי טפח תחלוק אותה לשלש רצועות תמצא בה שלש רצועות מחצי טפח על חצי טפח ואילו רצועה מרובעת של טפח כשתחלקנה שתי וערב תמצא בה ארבע רצועות של חצי טפח על חצי טפח הרי לך מרובע יתר על העיגול רביע: כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונה. אין החשבון מכוון ולא דק דאיכא טפי פורתא שאם תעשה ריבוע של עשר על עשר ותחלק אותו שתי וערב נמצא בתוכו ארבעה ריבועים של חמשה על חמשה חזור וחלוק אותם ריבועים לאלכסונים ההולך לצד אמצע של ריבוע גדול סוכה ח:

  ריבועא דנפיק מגו עיגולא פלגא ולא היא דהא קחזינן דלא הוי כולי האי:
  א"ר לוי משום ר"מ שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה ואמאי תהוי חיצונה כבית שער הפנימית ותתחייב במזוזה משום דלא קביע תנו רבנן גנב"ך סוכת גוים סוכת נשים סוכת בהמה סוכת כותים סוכה מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה מאי כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל סוכה מכל מקום לאתויי מאי לאתויי סוכת רקב"ש דתנו רבנן סוכת רקב"ש סוכת רועים סוכת קייצים סוכת בורגנין סוכת שומרי פירות סוכה מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה מאי כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל סוכה מכל מקום לאתויי מאי לאתויי סוכת גנב"ך האי תנא דגנב"ך אלימא ליה גנב"ך משום דקביעי וקא תנא מכל מקום לאתויי רקב"ש דלא קביעי והאי תנא דרקב"ש אלימא ליה רקב"ש דבני חיובא נינהו ותנא מ"מ לאתויי גנב"ך דלאו בני חיובא נינהו:

  פירוש רש''י על מסכת סוכה ח:

  אבל ריבועא מגו עיגולא פלגא . כשאתה מרבע בתוך העיגול אתה מוציא ממנו חצי השיעור הנשאר בו דהיינו תילתא דכוליה הלכך לשש עשרה ריבוע צריך העיגול המקיפו סביב להיות עשרים וארבע: ולאו מילתא היא . דהא ראינו דלא הוי שיעורא כולי האי אלא שיהא רחב כשיעור אלכסונא של מרובע וכל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונו: שתי סוכות של יוצרים . כך היה דרך של יוצרי כלי חרס בימיהן עושין להם שתי סוכות זו לפנים מזו בפנימית הוא דר ומצניע קדרותיו ובחיצונה הוא עושה מלאכתו ומוציא קדרותיו למכור: פנימית אינה סוכה . אם בא לישב בתוכה לחג לשם סוכה ואע"ג דלא בעינן סוכה לשם חג דהא כבית הלל קיימא לן דמכשרי סוכה ישנה במתניתין (דף ט.) הכא אינה סוכה דלא מינכרא מלתא דלשם סוכה הוא דר בו דהא כל ימות השנה דייר התם ורוב תשמישו וסעודתו ושינתו שם: וחייבת במזוזה . לעולם משום דכל דירתו בה: החיצונה סוכה . ויוצא בה ידי חובתו ואין צריך לסותרה ולעשותה לשם חג כבית הלל ומשום היכירא דמצוה ליכא למיסר דכיון דכולה שתא לאו הכא דייר והשתא דייר בה איכא היכירא: ופטורה מן המזוזה . לעולם דלאו דירה היא שאינה עשויה אלא לצאת ולבא דרך שם ולהכניס שם תגרים: ותיהוי כבית שער הפנימית . דקי"ל במנחות בהקומץ רבה (דף לג:) דחייב במזוזה מדרבנן בית שער פירק"א בלע"ז שלפני הבית: משום דלא קביע . לא זו ולא זו דבר קבוע ואין הפנימית חשובה להיות לה בית שער: סוכת גוים . שעשויה לדור בה בימות החמה: סוכה מ"מ . אפילו פחותה מאלו ולקמיה מפרש מאי היא: מאי כהלכתה . מאי אתא לאשמועינן דאילו שתהא צלתה מרובה מחמתה ובדבר שכשר לסכך בו פשיטא אטו משום דריעא במילי אחרנייתא שלא נעשית לשם סוכה תתכשר אף בפסולות: אמר רב חסדא . האי כהלכתה דקאמר הוא שמסוככת יפה דמוכחא מלתא שעשייתה הראשונה לצל היתה ולא לצניעות בעלמא דאע"ג דסוכה לשם חג לא בעינן לשם סוכה בעינן ולצל הוא דמיקריא סוכה שסוככת מן החורב: רקב"ש . סימן רועים קייצים בורגנין שומרי פירות ולקמן פריך מאי גריעותייהו דהני מהנך דלעיל דקרי ליה סוכה מכל מקום: רועים . שעשו סוכה בשדה לישב בתוכה מפני השרב ושומרים צאנם: קייצים . שומרי קציעות השטוחין בשדה לייבש: בורגנין . שומרי העיר וכולן ישראלים הם אבל סוכה זו לא לשם חג נעשית: סוכה מכל מקום . דאפילו פחות מאלו והיינו הנך דלעיל כדמפרש לקמן דהאי תנא חשיבי ליה הני משום דישראלים נינהו וחייבין בסוכה וראויה סוכתן להכשיר יותר מסוכת גנב"ך גוים נשים בהמה כותים שאין חייבין בסוכה: אלימא . חשובה להכשיר: סוכת רקב"ש לא קביעי . פעמים רועין כאן ופעמים רועין כאן כשאכלו את המרעה וכן קייצים כשיבשו הולכין להם וסותרין סוכתן:

  פירוש תוספות על מסכת - סוכה ח:

  ריבועא דנפיק מגו עיגולא פלגא. פירש בקונטרס כשאתה מרבע בתוך העיגול אתה נוטל ממנו חצי השיעור הנשאר בו דהיינו תילתא דכולה הלכך לשש עשרה ריבוע צריך העיגול המקיפו סביב להיות כ"ד ודבר תימה הוא זה מה ענין זה אצל זה אלא יש לפרש ריבועא דנפיק מגו עיגולא פלגא מרוחבו של עוגל מחזיק רוחב הריבוע נמצא זויות של ריבוע המגיעין עד העיגול כפליים על רוחב הריבוע דקא סבר כל אמתא בריבוע תרי אמות באלכסונה ותימה היאך טעו במדה רבי יוחנן ודייני דקיסרי דמאחר שלא מדדו הדבר היאך עשו כלל על דבר שאינו ויש לומר דקבלה בידם לשון זה של ריבוע מגו עיגולא פלגא והוא אמת לענין המקום ולא לענין אורך החוט המקיף והרוחב דמקום הריבוע שבתוך העיגול מתמעט חצי של ריבוע דהוא תילתא דכולי עיגול תדע שאם תעשה ריבוע של עשר על עשר ותחלקנו שתי וערב ותחזור ותעשה ריבוע בפנים לאלכסונה של ריבועים קטנים כענין שפירשתי לעיל